Franczyza

Regulamin konkursu organizowanego

przez New York Pizza Department S.A.

(dalej: „Regulamin”)

 

§1

[Postanowienia ogólne]

 1. Organizatorem konkursu „Smocze Łodzie” (dalej: „Konkurs”) jest New York Pizza Department spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Kapelanka 12, 30-347 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia wKrakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000706584, REGON:368200432, NIP:6762535760, kapitał zakładowy 720.000,00 zł w całości opłacony (dalej: „Organizator”).
 2. Zadaniem konkursowymjest stworzenie własnego, unikatowego projektu smoczej łodzi, zawierającego w sobie elementy opakowań, w których dostarczane, przechowywane czy wydawane jest jedzenie sieci „ŻarWok” (dalej: „Projekt”). Wspomniane w poprzednim zdaniu elementy opakowań muszą posiadać widoczne logo sieci „ŻarWok”.
 3. Przystąpienie do Konkursu (przesłanie zgłoszenia w sposób określony w §2 ust. 1 Regulaminu) oznacza akceptację przez uczestnika konkursu (dalej: „Uczestnik”) wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Konkurs odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Początek Konkursu zostanie ogłoszony na oficjalnym fanpage’u sieci „ŻarWok” na portalu Facebook.com (https://www.facebook.com/zarwoksiec)– (dalej: „Fanpage”)w poście konkursowym zawierającym Regulamin oraz zwięźle przedstawiającym podstawowe założenia Konkursu (dalej: „Post Konkursowy”).
 6. Konkurs odbywa się od 19czerwca (od godziny opublikowania Postu Konkursowego) do 30czerwca 2023 roku (do godziny 23:59).
 

§2

[warunki uczestnictwa w Konkursie]

Uczestnikiemjest osoba, która dokona zgłoszenia konkursowego (w okresie, o którym mowa w §1 ust. 6) poprzez opublikowanie komentarza na Fanpage’u, pod specjalnie do tego utworzonym przez Organizatora Postem Konkursowym– komentarz będzie zawierał Projekt, który może przybrać formę zdjęcia, bądźfilmu (dalej: „Zgłoszenie Konkursowe”).
 1. Uczestnikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jestposiadanie przez Uczestnikakonta na portalu Facebook.com. Zgłoszenie Konkursowe może zostać dokonane jedynie z prywatnego profilu użytkownika portalu Facebook.com.
 3. Zgłoszenie Konkursowe nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu, regulaminu portalu Facebook.com ani dobrych obyczajów, a w szczególności nie może:
 • promować przemocy lub zachowań sprzecznych z dobrymi obyczajami;
 • zawierać treści naruszających dobre obyczaje (np. wulgaryzmów);
 • naruszać renomy Organizatora;
 • zawierać oznaczeń (w szczególności znaków towarowych) podmiotów trzecich– nie dotyczy tooznaczeń związanych z Organizatorem;
 • naruszać wizerunku lub innych dóbr osobistych osób trzecich;
 • przedstawiać produktów alkoholowych, wyrobów tytoniowych lub substancji, o których mowa w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.
 1. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora oraz podmiotów biorących udział na jego zlecenie w realizacji Konkursu oraz ich małżonkowie, krewni ipowinowaci w linii prostej, krewni i powinowaci boczni do drugiego stopnia orazosoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 2. Uczestnik dokonując Zgłoszenia Konkursowego oświadcza, że jest autorem Projektu i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw osobistych lub majątkowych lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
 

§3

[zasady Konkursu]

 1. Zgłoszenia Konkursowe mogą być dokonywane jedynie w sposób określony w §2 ust. 1 Regulaminu. Organizator przy rozstrzyganiu Konkursu nie będzie brał pod uwagę Projektudostarczonego mu w inny sposób.
 2. Organizator przy rozstrzyganiu Konkursu nie będzie brał pod uwagę również Zgłoszeń Konkursowych opublikowanych przez Uczestników, którzy nie spełnili warunków określonych w §2 ust. 1-3Regulaminu i/lub naruszyli postanowienia§2 ust. 5 Regulaminu.
 3. Każdy Uczestnik może dokonać maksymalnietrzech Zgłoszeń Konkursowych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy:
  • opublikowali Zgłoszenie Konkursowe:
 5. naruszające przepisy prawa, regulamin portalu Facebook.com lub dobre obyczaje;
 6. mogące mieć negatywny wpływ na wizerunek lub renomę Organizatora;
 7. promujące przemoc lub zachowanie sprzeczne z dobrymi obyczajami;
 8. zawierające treści naruszających dobre obyczaje (np. wulgaryzmy);
 9. do którego nie przysługują im autorskie prawa majątkowe i osobiste;
 10. zawierające oznaczenia (w szczególności znaki towarowe) podmiotów trzecich - nie dotyczy to oznaczeń związanych z Organizatorem;
 11. naruszające wizerunek osób trzecich;
 12. przedstawiające produkty alkoholowe, wyroby tytoniowe lub substancje, o których mowa w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.
  • opublikowali na Fanpage’u komentarz zawierający treści naruszające przepisy prawa, regulamin portalu Facebook.com lub dobre obyczaje;
  • w inny sposób naruszyli postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa w związku z uczestnictwem w Konkursie.
 13. Wykluczenie Uczestników z Konkursu w oparciu o ww. przesłanki może nastąpić na każdym etapie trwania Konkursu oraz po zakończeniu Konkursu.
 

§4

[Jury i nagrody]

 1. Organizator powołuje jury konkursu (dalej: „Jury Konkursu”), w skład, którego wchodzą osoby wybrane przez Organizatora.
 2. Jury Konkursu dokonuje oceny wszystkich prawidłowo dokonanych Zgłoszeń Konkursowych oraz decyduje o przyznaniu nagród.
 3. Jury Konkursu wyłoni trzech zwycięzców Konkursu (dalej łącznie: „Zwycięzcy Konkursu” lub indywidualnie: „Zwycięzca Konkursu”), Jury Konkursu dokonując wyboru Zwycięzców Konkursu kierować będzie się kryterium największej kreatywności Projektu.
 4. Zwycięzcą Konkursu będzie także jeden Uczestnik, którego Zgłoszenie Konkursowe otrzyma największą liczbę reakcji(reakcje dostępne na Fanpage – „Lubię to!”, „Super” itp.) w okresie, o którym mowa w §1 ust. 6.
 5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej do 31lipca 2023 r.poprzez publikację postu na Fanpage’u, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia czasu trwania Konkursu oraz ogłoszenia wyników w późniejszym terminie. Decyzja Jury jest ostateczna i nie musi być uzasadniana.
 6. Nagrodami w Konkursie (dalej łącznie: „Nagrody” lub oddzielnie: „Nagroda”) są:
  • model LEGO - Parada z okazji nowego roku księżycowego, kod: 80111- łączna wartość Nagrody wynosi 379,97 zł- 1 miejsce;
  • model LEGO - Modelkolekcjonerski na nowy rok księżycowy, kod: 80110- łączna wartość Nagrody wynosi 439,00 zł - 2 miejsce;
  • model LEGO – Drzewko bonsai, kod: 10281 - łączna wartość Nagrody wynosi 187,90 zł - 3 miejsce;
  • model LEGO – Pachira, kod: 40648 - łączna wartość Nagrody wynosi 133,50 zł –nagroda dla Zwycięzcy Konkursu, o którym mowa w §4 ust. 4.
 7. Nagrody nie podlegają wymianie lub zamianie na inne nagrody, w szczególności niepodlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 8. Do każdej z Nagród (z zastrzeżeniem zdania trzeciego)Zwycięzcy Konkursu otrzymują dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości brutto przyznanej imNagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie w całości przeznaczona na pokrycie przez Organizatora 10% zryczałtowanego podatku dochodowego. W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującym stanem prawnym na dzień przyznania Nagrody nie wystąpi obowiązek pobrania10%zryczałtowanegopodatku dochodowego, dodatkowa nagrodapieniężnanie przysługuje.
 9. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani przesłać drogą mailową na adres faktury@nypdpizza.plinformacje niezbędne do obliczenia i odprowadzenia należnego podatku, a także dane takie jak: numer telefonu,adres, na który ma zostać dostarczona Nagroda, w tym numer paczkomatu, do którego możezostać nadana przez Organizatora Nagroda.Dodatkowo, jeżeli powiązana z kontem użytkownika w serwisie Facebook nazwa Uczestnika nie wskazuje tożsamości Zwycięzcy Konkursu, jest on także zobowiązany wskazać swoje imię i nazwisko. Niedostarczenie wymienionych informacji we wskazanym terminie oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody.
 10. Nagrody zostaną dostarczone Zwycięzcom Konkursu, zapośrednictwem firm kurierskich, pocztą lub w inny sposób wybrany przezOrganizatora w terminie 14 dni od dnia przekazania przez Zwycięzców Konkursu informacji, o których mowa w §4 ust. 9. Organizator może zdecydować, że odbiór Nagród nastąpi w jednym z lokali należących do sieci „New York Pizza Department”.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia Nagród z przyczyn dotyczących Zwycięzców Konkursu, takich jak podanie błędnego adresu, nieprawidłowego numeru paczkomatu lub nieodebranie przesyłki.
 

§5

[Prawa autorskie]

 1. Każdy Uczestnik, dokonując Zgłoszenia Konkursowego oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do Projektu, jeśli ten stanowi utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Z chwilą zamieszczenia przez Uczestnika Projektu pod Postem Konkursowym Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, pięcioletniej (która po tym okresie przechodzi w licencję na czas nieoznaczony), nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Projektu. Licencja jest udzielana na następujących polach eksploatacji:
  • zwielokrotnianie i utrwalanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, na dowolnym nośniku i w dowolnym formacie zapisu cyfrowego;
  • wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  • publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 3. Na podstawie licencji, o której mowa powyżej, Organizatorowi przysługuje prawo korzystania z Projektu w celach promocyjnych i marketingowych.
 4. Organizator otrzymuje prawo udzielania sublicencji na korzystanie z Projektu w celach, o których mowa w ust. 3.
 5. Uczestnik zapewnia, że każdy Projekt, który zamieścił pod Postem Konkursowym nie narusza niczyich praw, w szczególności praw własności intelektualnej oraz dóbr osobistych osób trzecich.
 6. Organizator uprawniony jest do dokonywania dowolnych przeróbek Projektu, wykorzystywania go we fragmentach i łączenia ich z innymi materiałami.
 

§6

[prawa producenckie oraz prawo do artystycznego wykonania]

 1. Uczestnik może dokonać Zgłoszenia Konkursowego poprzez zamieszczenieProjektupod Postem Konkursowymw formie nagrania wideo (dalej: „Nagranie”).
 2. Jeżeli Projektzamieszczony pod Postem Konkursowym stanowi wideogram, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, pięcioletniej (która po tym okresie przechodzi w licencję na czas nieoznaczony), nieograniczonej terytorialnie licencji (z prawem do udzielania sublicencji) na korzystanie z praw producenta fonogramu i wideogramu, o których mowa w art. 94 Ustawy o prawie autorskim i prawa pokrewnych, tj. w szczególności do prawa do stosownego wynagrodzenia w przypadku nadawania, reemitowania lub odtwarzania wprowadzonego do obrotu fonogramu lub wideogramuoraz praw w zakresie:
 • zwielokrotniania określoną techniką;
 • wprowadzenia do obrotu;
 • najmu oraz użyczania egzemplarzy;
 • publicznego udostępniania wideogramu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 1. Z chwilą zamieszczeniaprzez Uczestnika Projektu pod Postem Konkursowym Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, pięcioletniej (która po tym okresie przechodzi w licencję na czas nieoznaczony), nieograniczonej terytorialnie licencji (z prawem do udzielania sublicencji)na prawo do korzystania z artystycznego wykonania (dalej: „Wykonanie”) Nagrania (w tym także licencję do pobierania prawa do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 86 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 2. Licencja udzielona Organizatorowi w zakresie praw do Wykonania obejmuje wszystkie kraje świata oraz wszystkie znane pola eksploatacji, w szczególności:
 • wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Wykonania, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 • wprowadzanie do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy, na których Wykonanie utrwalono;
 • nadawanie, reemitowanie oraz odtwarzanie, chyba że są one dokonywane za pomocą wprowadzonego do obrotu egzemplarza, a także publiczne udostępnianie utrwalenia Wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 1. Pozostałe postanowienia zawarte w §5 Regulaminu stosuje się odpowiednio do Wykonania, jeżeli zezwalają na to przepisy prawa.
 

§7

[zgoda na wykorzystanie wizerunku]

 1. W momencie zamieszczenia przez Uczestnika Projektu pod Postem Konkursowym (jeżeli Projektzawiera wizerunek Uczestnika) Uczestnikwyraża zgodę na rozpowszechnianie i korzystanie z jego wizerunku zawartego wProjekciebez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w całości i w części, w szczególnościcelach takich jak:
 • marketing i promocja działalności Organizatora;
 • informowanie o działalności Organizatora.
  1. Zgoda obejmuje możliwość udostępnienia wizerunku zarówno w materiałach cyfrowych, jak i drukowanych,w tym w szczególności udostępnianie go na stronach internetowych Organizatora, na profilach Organizatora prowadzonych w mediach społecznościowych.
  2. Niniejsza zgoda obejmuje zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  3. Zgoda na korzystanie z wizerunku zostaje udzielona przez Uczestnika na czas nieograniczony.
  4. W przypadku, gdy zamieszczony pod Postem Konkursowym Projekt zawierawizerunek innej osoby (osoby trzeciej, innej niż Uczestnik), Uczestnik zamieszczając Projekt pod Postem Konkursowym, oświadcza, że uzyskał od tej osoby zgodę na korzystanie z jej wizerunku na zasadach określonych w ust. 1-4. W przypadku skierowania przez taką osobę roszczeń lub żądań w stosunku do Organizatora Uczestnik, który wykorzystał wizerunek takiej osoby bez zgody zobowiązany będzie zwolnić Organizatora z odpowiedzialności za wykorzystanie wizerunku w przypadku wystąpienia przez taką osobę z roszczeniami.
 

§8

[Dane osobowe]

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przetwarzania oraz sposoby ochrony danych, w tym danych osobowych Uczestników Konkursu.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu jestNew York Pizza Department spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Kapelanka 12, 30-347 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podnrKRS:0000706584, REGON:368200432, NIP:6762535760, kapitał zakładowy 720.000,00 zł opłacony w całości, e-mail: biuro@nypdpizza.pl
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), atakżezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. W ramach Konkursu przetwarzane są następujące dane:
 • dane osobowe Uczestnika w postaci imienia i nazwiska lub innego oznaczenia konta, którym Uczestnik posługuje się na portalu Facebook.com;
 • inne dane ujawnione przez Uczestnika podczas procedury konkursowej;
 • wizerunek (jeżeli znajduje się on na Zgłoszeniu Konkursowym).
 1. Organizator przetwarza dane osobowe podane przez Uczestników w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz dla celów informowania i promocji o własnej działalności.Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników jest uzasadniony interes administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Dokonanie Zgłoszenia Konkursowego oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu umożliwienia mu wzięcia udziału w Konkursie.
 3. Administrator przechowuje dane maksymalnie przez okres 3 lat od dnia dokonania Zgłoszenia Konkursowego.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione podwykonawcom dostarczającym Administratorowi infrastrukturę informatyczną, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi marketingowe lub informatyczne oraz innym podmiotom, które współpracują z Administratorem przy organizacji Konkursu.
 5. Administrator może udostępnić dane odbiorcom jego działań marketingowych,a także klientom i innym podmiotom takim jak użytkownicy portali społecznościowych, czy osoby odwiedzające jego stronę internetową.
 6. Administrator może korzystać z usług informatycznych dostarczanych przez podmioty, które mają swoje siedziby poza Unią Europejską. W związku z tym dane mogą być przekazywane do państw trzecich. Administrator korzysta wyłącznie z usług informatycznych dostarczanych przez podmioty mających siedzibę w krajach, co do których Komisja Europejska stwierdziła, że zapewniają one odpowiedni poziom ochrony lub z podmiotów przetwarzających dane osobowe na podstawie Standardowych Klauzul Umownych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 RODO, zawartych między Administratorem, a tym podmiotem.
 7. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych, które przetwarza. Wszczególności Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne iśrodki organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim dane są zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem znaruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 8. Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
  • prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawodo otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przeniesienia danych osobowych;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej, osoba, której dane dotyczą może skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres New York Pizza Department spółka akcyjna, ul. Kapelanka 12, 30-347 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresemail:biuro@nypdpizza.pl
 

§9

[Postanowienia końcowe]

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać listownie na adres New York Pizza Department spółka akcyjna, ul. Kapelanka 12, 30-347 Kraków lub na adres email:biuro@nypdpizza.pl
 2. Organizator Konkursu ma prawo dokonać przedłużenia czasu trwania Konkursu o maksymalnie 2 tygodnie. O przedłużeniu czasu trwania Konkursu Organizator poinformuje na Fanpage’u i nie wymaga to zmiany Regulaminu.
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany ani związany z serwisem Facebook.com.
 4. com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją Konkursu.
 5. W czasie trwania Konkursu Uczestnicy mogą otrzymać od Organizatora wiadomości zawierające zasady Konkursu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu, w szczególności w przypadku, gdy żadne Zgłoszenie Konkursowe nie spełni warunków niniejszego Regulaminu.
 8. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 9. Regulamin został sporządzony 14 czerwca 2023 r.

Nasza strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności.